Translate
termsOfUseHeader
Algemene gebruiksvoorwaarden voor

THE LITTLE GYM® EUROPE 

Deze Algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van alle onderdelen van de websites www.thelittlegym.eu en www.thelittlegymfranchise.eu (hierna “de Website” of “deze Website” of “onze Website” genoemd) die werden ontwikkeld door The LifeSkills Company nv (hierna “The Little Gym® Europe” of “TLGE” of “wij” genoemd), Woluwelaan 62, B-1200 Brussel.
 
Het bezoek aan en gebruik van de Website valt onder deze Algemene voorwaarden en alle andere via de Website uiteengezette bepalingen en alle toepasselijke wetten. Door de Website te bezoeken en erop te surfen, aanvaardt u deze Algemene voorwaarden, zonder beperking of voorbehoud. Indien u niet met deze Algemene voorwaarden instemt, mag u de Website niet gebruiken.
 
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verwondingen als gevolg van het gebruik van de Website (zoals weglatingen of onjuistheden). Zoals bij alle informatie op het internet staan wij niet garant voor alle informatie, diensten of koopwaar die op of via de Website geleverd worden.

 

Algemene richtlijnen


De informatie die op de Website wordt verstrekt of via de Website kan worden geraadpleegd, is mogelijk niet helemaal correct of volledig. Hoewel wij ernaar streven om op onze Website nauwkeurige informatie te verstrekken, kunnen wij de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie of inhoud die op de Website staat of via de Website wordt verspreid of geraadpleegd, niet garanderen of bevestigen. U verklaart hierbij dat u uitsluitend op eigen risico vertrouwt op de informatie of inhoud van de Website.

Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te posten of te verzenden, net als materiaal dat kan worden gelijkgesteld met of kan aanzetten tot gedrag dat wordt beschouwd als een strafrechtelijke overtreding, aanleiding geeft tot een burgerlijke rechtszaak of op een andere manier in strijd is met de wet. Wij verlenen onze volle medewerking aan alle ordehandhavingsinstanties of rechterlijke bevelen die ons vragen of dwingen om de identiteit bekend te maken van al wie dergelijke informatie of materiaal post. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor alle geposte of verzonden berichten, informatie of inhoud op de Website, of voor fouten, laster, smaad, eerroof, weglatingen, onwaarheden, aanstootgevende, pornografische, godslasterlijke elementen of onnauwkeurigheden in dergelijke geposte of verzonden berichten, informatie of inhoud op de Website.

 

Schade en verwondingen


Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe, indirecte, bijkomende of hoge schade of verwondingen, zoals fouten, weglatingen, typfouten, vertragingen bij de verzending, vergissingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden, en vertragingen bij de verwerking, uw vertrouwen in of gebruik van informatie, diensten of koopwaar die op of via de Website geleverd worden, of het niet leveren van prestaties ingevolge het gebruik of de raadpleging van inhoud of informatie op de Website, de inhoud van andere websites, of websites die door een hyperlink verbonden zijn met de Website, ook al zijn wij onachtzaam en/of werden wij op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van zulke schade. Deze beperking van aansprakelijkheid is mogelijk niet op u van toepassing wanneer de geldende wetgeving deze beperkingen niet toestaat.

 

Schadeloosstelling

 

U stemt ermee in om ons, onze aangesloten ondernemingen, werknemers, bestuurders, directeurs, agenten, materiaal- of communicatieverantwoordelijken en internetproviders te beschermen, te vergoeden en te vrijwaren voor alle verliezen, schulden, claims, uitgaven en schadevergoedingen, zoals advocatenkosten, die het gevolg zijn van claims, rechtsvorderingen of eisen, door het gebruik van of in verband met de voorlegging, verzending, posting, uitzending of andere vormen van communicatie met of aan de Website.

 

Gebruik van materiaal en mededelingen

 

Alle mededelingen of materiaal die u via e-mail of op een andere wijze naar de Website stuurt, zoals data, vragen, commentaren, suggesties en dergelijke, worden en zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-particulier. Al wat u verzendt of post, wordt onze eigendom of de eigendom van onze aangesloten ondernemingen en mag worden gebruikt voor alle doeleinden, zoals reproductie, onthulling, verzending, publicatie, uitzending en posting. Bovendien staat het ons vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken die opgenomen zijn in elke mededeling die u naar de Website stuurt, te gebruiken voor eender welk doel, zoals de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van producten door middel van deze informatie, behoudens andersluidende vermelding in onze privacyverklaring.

 

Bijgevolg verleent u aan TLGE de uitdrukkelijke toestemming om de inhoud die u naar de Website hebt gestuurd, te reproduceren en zodoende te delen met het publiek via internet, in heel de wereld en zonder beperking in de tijd, zonder dat u daarvoor een financiële of andere vergoeding kunt vragen. 

 

U bent volledig en als enige verantwoordelijk voor de inhoud en voor de gevolgen van de verspreiding ervan via de Website. U garandeert dat u al de vereiste rechten en/of toelatingen bezit die nodig zijn voor de publicatie op de Website zoals hiervoor beschreven werd. U vrijwaart TLGE tegen alle klachten, schadeclaims of vorderingen van derden of van elke toezichthoudende instantie. TLGE voert geen voorafgaande controles uit op de inhoud die naar de Website wordt gestuurd. Als de inhoud onwettig is of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze een inbreuk vormt op de rechten van derden, behoudt TLGE evenwel het recht om ze niet te verspreiden of ze van de Website te halen, zonder dit vooraf te melden aan u die de inhoud heeft overgemaakt.

 

Veiligheid

 

Geen enkel e-mailbericht via internet en geen enkele elektronische dataopslagmethode is 100% veilig. Daarom kunnen wij de absolute veiligheid van de persoonlijke gegevens en/of informatie die u aan TLGE verstrekt, zowel tijdens de verzending als bij de opslag ervan, niet garanderen.

 

Auteursrecht en handelsmerk

 

Alle merken, auteursrechten, octrooien, intellectuele en andere eigendomsrechten die op de Website van toepassing zijn, blijven te allen tijde de eigendom van TLGE. De Website vormt een door auteursrecht beschermd werk en gegevensbestand waarop TLGE de auteursrechten en rechten als producent bezit. De teksten, lay-out, illustraties, foto’s, films, grafische afbeeldingen en andere componenten van de Website zijn beschermd door het auteursrecht. Het kopiëren, aanpassen, veranderen, vertalen, herschikken, publiceren of elk ander gebruik van de gehele Website of van delen ervan, in eender welke vorm of op eender welk medium, elektronisch, mechanisch of ander, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TLGE. De inhoud van het gegevensbestand is beschermd door het wettelijke recht dat de producent heeft om de opzoeking en/of het hergebruik van de gehele inhoud of delen ervan te verbieden. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot strafrechtelijke of civiele vervolging.

 

De namen, logo’s en andere tekens die op de Website worden gebruikt, zijn wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen. Ieder gebruik van deze of soortgelijke tekens is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TLGE.

 

Hyperlinks

 

De Website kan links bevatten naar websites die niet door ons worden onderhouden of geen betrekking op ons hebben. Deze hyperlinks worden geleverd als een dienst aan u en worden niet ondersteund door of aangesloten bij de Website of bij ons. Wij hebben geen van de websites met een hyperlink naar of vanuit de Website gecontroleerd en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites. De links moeten op eigen risico worden aangeklikt en wij doen geen verklaringen of garanties over de inhoud, volledigheid of nauwkeurigheid van deze links of van de websites met een hyperlink naar de Website. Wij verlenen evenmin impliciet onze goedkeuring aan websites van derden met een hyperlink naar de Website.

 

Beleid & procedures

 

Elke eenheid van The Little Gym® is een onafhankelijk beheerde en geleide franchise. Als dusdanig heeft iedere franchise van The Little Gym® haar eigen beleidslijnen en procedures goedgekeurd die aansluiten bij haar bedrijfsactiviteiten. Daartoe behoren individuele terugbetalingen. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de individuele franchise.

 

Informatie van derden

 

Deze Website kan links naar of informatie bevatten die afkomstig is van derden, waaronder informatie die is verkregen bij of opgesteld door sector- of marktanalisten. In sectorpublicaties staat meestal dat de daarin verstrekte informatie voortkomt van betrouwbaar geachte bronnen, maar dat de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie niet gewaarborgd wordt. Voorts heeft TLGE geen onafhankelijke controle uitgevoerd op schattingen of prognoses van derden, en kan TLGE deze informatie niet bevestigen of er verklaringen over afleggen.

 

Garanties

 

De informatie en het referentiemateriaal op de Website zijn louter bedoeld ter persoonlijke informatie van de lezer. Door naar de Website te surfen en door de wisselwerking ermee stemt u ermee in om ons en onze aangesloten ondernemingen te vrijwaren en niet verantwoordelijk te stellen voor de inhoud. Wij doen geen verklaringen of garanties over de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud van de Website of de informatie of ander materiaal dat u op de Website vindt. Wij zijn niet van plan om de nauwkeurigheid van informatie en ander beschikbaar materiaal op de Website te controleren. U dient gepaste voorzorgen te nemen om al die informatie te controleren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor typfouten, lay-outfouten of verkeerde informatie, weglatingen, technische onnauwkeurigheden of andere fouten in de Website.

 

Onze producten en diensten zijn desgevallend alleen gewaarborgd volgens de bepalingen van een schriftelijke overeenkomst tussen ons en de koper.


Behoudens de garanties in deze schriftelijke overeenkomsten wijzen wij hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot producten of diensten, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-overtreding.


De materialen, diensten en informatie op de website worden “als dusdanig” verstrekt zonder garanties of verklaringen van gelijk welke aard, expliciet of impliciet, zoals de garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-overtreding.

 

Varia

 

De Algemene voorwaarden die op de Website worden beschreven, vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens de Belgische wetgeving, zonder invloed op de tegenstrijdigheid van wetsbepalingen. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor het beslechten van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website.


Indien een deel van de Algemene voorwaarden onwettig, nietig of onafdwingbaar wordt bevonden, wordt dat deel splitsbaar geacht en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Wij kunnen deze bepalingen naar eigen goeddunken wijzigen of vervangen door een andere bepaling.


Het niet of met vertraging uitoefenen van een recht op grond van de Algemene voorwaarden mag niet worden opgevat als een afstand van dat recht. Het niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen van een recht sluit niet uit dat dit recht of een ander recht op grond van de Algemene voorwaarden later wordt uitgeoefend.

De Algemene voorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot de Website en alle materiaal, mededelingen, verzendingen of posts naar de Website. 


Wij behouden ons het recht voor om de Algemene voorwaarden op elk ogenblik te herzien door deze post aan te passen. In dat geval veranderen wij de datum onderaan deze pagina. U bent gebonden door deze herzieningen, en u dient de Algemene voorwaarden geregeld te lezen en te overlopen om bij te blijven met de meest recente versie.


Dit document werd voor het laatst aangepast op 26 februari 2016